AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1.       Identitat del titular de la web

El lloc web i el domini www.artesaniaetna.com corresponen i n’és propietari LAURA VIDAL TRAVÉ, amb DNI 77.304.548-F i domicili al carrer Òdena, 84 2n 3ª  d’Igualada 08700.

Telèfons 616 07 41 12 i 671 68 41 70
e-mail: info@artesaniaetna.com

 

  1.       Propietat Intel.lectual

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui dur a terme amb la informació continguda en aquesta pàgina web i que es realitzi sense autorització expressa per part de Laura Vidal Travé constitueix una infracció de la propietat intel·lectual i industrial que castiga la legislació vigent.

Tots els materials, incloent  il·lustracions, fotografies, producte, imatges, creativitats, dissenys, logos i marques registrades que apareixen en el lloc web, són propietat de Laura Vidal Travé i estan protegides per la legislació aplicable. El permís és atorgat a la còpia electrònica o la impressió parcial del lloc web amb l'únic propòsit de fer una comanda en el lloc com una font de compra. Qualsevol altre ús, incloent la reproducció, modificació, distribució, transmissió, republicació, exhibició o representació del contingut del lloc web està estrictament prohibit. Laura Vidal Travé, més enllà dels límits anteriorment descrits, no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Laura Vidal Travé es reserva tots els drets sobre el contingut reflectit en aquest lloc web. Cap altra companyia o individu podrà utilitzar aquest contingut sense l'exprés consentiment escrit de Laura Vidal Travé

Laura Vidal Travé, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a artesaniaetna.com.
 

  1.       Acceptació de l’usuari

L’accés al lloc web implica l’acceptació sense reserves de la Política d’Ús i Privacitat sotmesa a les condicions particulars pròpies redactades en el present avís legal o que s’informarà a l’Usuari en cada cas concret. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament exclusivament pel dret de l’Estat espanyol.

Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produexi el seu accés, acepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Laura Vidal Travé es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment la Política d’Ús i Privacitat pel que l’usuari haurà de llegir-les periòdicament.

 

  1.       Responsabilitat sobre els continguts i aspectes tècnics

Laura Vidal Travé actua amb el màxim de diligència possible, però es pot donar el cas que alguna dada o información no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Laura Vidal Travé manifesta que les referències dels productes i serveis que presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Laura Vidal Travé fins  a la contractació expressa d’una comanda.

Laura Vidal Travé es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts de la web, sense asumir cap reponsabilitat pel fet d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el lloc web.

Laura Vidal Travé es reserva el dret de susprendre temporalment, i sense previ avís, l’accés al lloc per al manteniment, renovació , millora o reparació.

Laura Vidal Travé no garanteix que aquest lloc web o els servidors que s’allotgen estiguin lliures de virus i altre programari potencialment perillós, o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els fitxers d’usuari o els documents electrònics d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, per el que no  ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes.

Laura Vidal Travé no  assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar dels problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la web, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet , així com els desperfectes que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del lloc web. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui realitzar-se d'aquesta web.

També quedant fora de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

 

  1.     Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) la Política d'Ús i Privacitat; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l'ordre públic.

L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LAURA VIDAL TRAVÉ o a tercers per la informació que faciliti. No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix d’abstenir-se de:

Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de LAURA VIDAL TRAVÉ, dels seus proveïdors o de tercers.

Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de LAURA VIDAL TRAVÉ, tercers proveïdors i altres Usuaris.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

LAURA VIDAL TRAVÉ podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a la present Política.

Així mateix, l'usuari s'obliga a indemnitzar a LAURA VIDAL TRAVÉ enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva banda de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva banda que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc web.

 

  1.       Accés a la pàgina web i contrasenyes, enllaços o Links

En general no s’exigeix el registre previ com a Usuari per a l’accés i us de la pàgina web, sens perjudici de que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’Usuari haurà de notificar a Laura Vidal Travé inmediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la que hagi tingut coneixement.

Laura Vidal Travé no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a Laura Vidal Travé, ni per lús que de tals dades facin tercers aliens a Laura Vidal Travé.

L’accés i navegació en aquesta web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’us continguts en ella. El simple accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Laura Vidal Travé i l’usuari.

Aquesta Política es refereix únicament a la pàgina web de la propietat de Laura Vidal Travé , i no s'aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de Artesania Etna i Laura Vidal Travé no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del lloc web, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, que en cap cas implica una invitació a la contractació o serveis que s’ofereixin en la web destí.

 

  1.       Protecció de dades

L’Usuari podrà remetre a Laura Vidal Travé les seves dades de caràcter personal a través dels diferents canals que a aquest efecte apareixen incorporats en la pàgina web. I en compliment d’allò establert en la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre ,de protecció de dades de caràcter personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Laura Vidal Travé informa que les dades personals rebudes

serán incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de Laura Vidal Travé. La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. Laura Vidal Travé garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o us no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients mai serà cedida a tercers. Els clients de Laura Vidal Travé podran en tot moment fer us dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra direcció postal, o electrònic info@artesaniaetna.com


  1.       Forums, blocs, xarxes socials, web

Laura Vidal Travé no es fa responsable dels comentaris, fotografíes/vídeos , que els Usuaris puguin incorporar als forums, blocs, xarxes socials ,  ni dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les fotografies als llocs web que permetin aquesta mena de serveis i continguts.

Així mateix Laura Vidal Travé es reserva el dret de retirat de manera unilateral els comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció del web, quan es consideri oportú. 

Laura Vidal Travé no es fa responsable de l’intercanvi d’informació entre usuaris.

I especialment Laura Vidal Travé declina tota la responsabilitat de l’ús que els menors puguin fer del lloc web, forums, blocs, xarxes socials.

Laura Vidal Travé no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

  1.       Legislació i jurisdicció aplicable

En caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot allò exposat i ho accepten voluntàriament.

 

 

 

 

 

 

 


Menú

Compara 0